Pracodawca planuje przeprowadzić generalny remont pomieszczeń. Będzie to się wiązało z czasowym ograniczeniem dostępności do nich. Czy w takim przypadku dopuszczalne jest udostępnienie pracownikom innych, zamiennych pomieszczeń, które nie będą spełniały wszystkich wymagań z zakresu bhp? Czy o tej sytuacji trzeba zawiadomić organy sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem i higieną? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – pracodawca może czasowo ograniczyć dostęp pracownikom do pomieszczeń socjalnych na czas zaplanowanego remontu i udostępnić im inne pomieszczenia, które nie będą spełniały niezbędnych wymogów. Nie ma przy tym obowiązku informowania o tym fakcie organów nadzoru nad warunkami pracy.

Zgodnie z par. 29 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków – jadalnię. Obowiązek ten dotyczy również pracodawcy zatrudniającego dwudziestu i mniej pracowników, jeżeli narażeni są oni na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi albo przy pracach szczególnie brudzących.

Szczegółowe wymagania dla pomieszczeń jadalni określa rozdział 5 załącznika nr 3 do r.o.b.h.p., wyszczególniający m.in. typy jadalni (jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych, jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów oraz jadalnia z zapleczem przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych), jak również określający jej powierzchnię (co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, natomiast jej łączna powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 8 m2 ). Wyjątek stanowią zakłady pracy, w których są wykonywane prace wyłącznie o charakterze biurowym, bo zgodnie z par. 29 ust. 4 r.o.b.h.p. w takim przypadku pracodawca jest zwolniony z obowiązku zapewnienia jadalni.

Omawiany przepis co prawda nie wprowadza żadnych wyjątków np. na czas remontu takich pomieszczeń, ale też przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zawiadamiania organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy o braku spełniania określonych wymagań.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 sierpnia 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR