Obowiązki akcyzowe, takie jak wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, spoczywają na samorządzie, a nie na jego jednostkach organizacyjnych i zakładach budżetowych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

W Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych muszą zarejestrować się m.in. podmioty zużywające wyroby akcyzowe zwolnione z opodatkowania ze względu na ich przeznaczenie (art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Nie ma znaczenia, czy podmioty te wykonują czynności podlegające opodatkowaniu, czy nie prowadzą działalności gospodarczej.

W praktyce dotyczy to również szkół, przedszkoli oraz innych jednostek organizacyjnych gmin i powiatów.

Powstał problem, kto ma zarejestrować się w CRPA, prowadzić ewidencję ilościową zużytej energii elektrycznej (art. 138h ust. 1 pkt 4 ustawy), składać deklaracje akcyzowe.

Miasto wystąpiło o interpretację do KIS, przypomniało, że w jednostkach samorządu terytorialnego obowiązuje centralizacja rozliczeń VAT, ale nie ma jej na gruncie ustawy o podatku akcyzowym. Uważało więc, że podatnikiem są poszczególne miejskie jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, które kupują towary akcyzowe na własne potrzeby i ewidencjonują je w swoich księgach rachunkowych. To na nich zatem ciążą obowiązki związane z rejestracją w CRPA i rozliczeniami akcyzy – twierdziło miasto.

Powołało się tu na art. 13 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym podatnikiem jest „osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą”.

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 12 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB3- -3.4013.138.2022.1.MK).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 sierpnia 2022 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR