Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej. Nie mogę jednak skorzystać z niskich składek, bo będę świadczyć usługi na rzecz mojego dotychczasowego pracodawcy. Czy muszę opłacać składki na Fundusz Pracy? Czy zależy to od osiąganego przychodu? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia rocznego składek wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, opłacają m.in. pracodawcy za pracowników, ale także przedsiębiorcy za siebie. Składek na FP nie opłaca się:

● za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego;

● za osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

● przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy;

● przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Składka na FP jest należna, gdy wynagrodzenie w przeliczeniu na miesiąc jest nie niższe niż minimalne.

Podobna zasada będzie obowiązywać w odniesieniu do przedsiębiorców. Jednak w tym przypadku składka na FP będzie należna wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie równa albo wyższa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Nie ma przy tym znaczenia przychód/dochód osiągany przez przedsiębiorcę. Skoro zatem znaczenie będzie miała podstawa wymiaru, to składkę na FP będzie musiał płacić przedsiębiorca opłacający „ogólne” składki (podstawa 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ale już nie preferencyjne (podstawa 30 proc. minimalnego wynagrodzenia). Szczególna sytuacja dotyczy korzystania z małego ZUS plus, w ramach którego podstawa wymiaru składek może wahać się od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia do 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy będzie wynosiła przynajmniej minimalne wynagrodzenie, składka na FP nie będzie należna.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 września 2022 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR