Fiskus powinien oddać nadpłatę w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji rocznej. Co mają zrobić ci, którzy nie dostali pieniędzy w terminie?

Jak czytamy w Rzeczpospolitej przede wszystkim skontaktować się z urzędem i zapytać o powody spóźnienia. Zwłoka może być spowodowana kłopotami technicznymi. Urząd, przykładowo, mógł próbować przesłać pieniądze na niewłaściwe konto. Aby uniknąć takich nieporozumień, trzeba informować fiskusa na bieżąco o zmianie rachunku oraz danych kontaktowych. Obowiązek taki wynika zresztą z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Zwrotu mogą też nie dostać osoby, które zalegają z różnymi opłatami.
Potrącenie z nadpłaty to najwygodniejsza forma egzekucji dla urzędu. Przed zwrotem fiskus sprawdza coraz częściej, czy podatnik nie ma zaległych mandatów lub grzywien. Najczęściej są to niezapłacone mandaty drogowe, ale mogą też być mandaty i grzywny innego rodzaju, np. za zakłócanie porządku publicznego czy też z tytułu innych wykroczeń. Do tego dochodzą koszty egzekucyjne i opłaty manipulacyjne. Oczywiście urząd nie może potrącić zaległych mandatów bez poinformowania podatnika, powinien przesłać mu zawiadomienie o zajęciu nadpłaty.

Fiskus może też zaliczyć nadpłatę na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
Przykładowo, jeśli przedsiębiorca wykazał w zeznaniu podatek dochodowy do zwrotu, ale jednocześnie zalega z zapłatą VAT, urząd skompensuje obie należności, zaliczając nadpłatę proporcjonalnie na poczet zaległości oraz odsetek za zwłokę. W tej sprawie musi wydać postanowienie, na które przysługuje zażalenie.

Jeżeli podatnik robi korektę, trzymiesięczny termin na zwrot nadpłaty liczony jest od momentu jej przekazania. Deklarację może też poprawić urzędnik (gdy są w niej oczywiste błędy rachunkowe lub inne drobne pomyłki, np, nieprawidłowe zaokrąglenia). Wtedy fiskus musi oddać nadpłatę w ciągu trzech miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na korektę.
Zwrot nadpłaty po ustawowym terminie powoduje konieczność zapłaty odsetek, liczonych od dnia złożenia zeznania lub korekty.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 sierpnia 2011 r.