30 września to ostatni dzień, w którym spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy powinni powiadomić szefa Krajowej Administracji Skarbowej o strukturze właścicielskiej takich podmiotów – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Obowiązek sprawozdawczy wynika z art. 27 ust. 1e ustawy o CIT oraz art. 45 ust. 3f ustawy o PIT. Dotyczy on zarówno spółek nieruchomościowych, jak i ich wspólników posiadających (choćby pośrednio) co najmniej 5 proc. głosów lub udziałów w spółce. Powiadomienia powinny trafi ć do szefa KAS najpóźniej do końca marca każdego roku, ale w 2022 r. termin ten został wydłużony do 30 września. Raporty należy składać drogą elektroniczną na formularzach:

● CIT-N1 i PIT-N1 – informację na takim druku powinna złożyć sama spółka nieruchomościowa, która musi powiadomić szefa KAS o podmiotach posiadających w niej choćby pośrednio: udziały lub akcje, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby takich praw przysługujących każdemu wspólnikowi;

● CIT-N2 i PIT-N2 – informację na takim druku powinni składać wspólnicy posiadający (choćby pośrednio) co najmniej 5 proc. głosów lub udziałów w spółce. Mają obowiązek zaraportować liczbę posiadanych udziałów lub akcji, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

W obu przypadkach informacje powinny uwzględniać stan na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej lub na ostatni dzień jej roku obrotowego, gdy nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego. Należy je złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń w podatku dochodowym, a gdy spółka nie miała siedziby w Polsce na ostatni dzień roku podatkowego lub obrotowego – do naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 września 2022 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR