Dodatkowa odprawa z PIT

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

paź 5, 2022

Świadczenia wypłacane w związku z zawartym przez strony porozumieniem rozwiązującym umowę o pracę nie podlegają zwolnieniu z PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Kobieta była zatrudniona w spółce Y. Otrzymała zawiadomienie o przejęciu części zakładu pracy i związanym z tym przejściu stosunku pracy ze spółki Y do spółki X. Warunki pracy miały być nie mniej korzystne niż wcześniej. W porozumieniu zapisano, że jeżeli w okresie 12 miesięcy warunki te się pogorszą i będzie to jedyny powód wypowiedzenia umowy o pracę, wina będzie leżała po stronie pracodawcy. Przenoszony pracownik będzie miał w związku z tym prawo do ustawowych należności i ponadustawowej odprawy na zasadach obowiązujących w spółce Y.

Tak właśnie stało się w przypadku kobiety. Dostała więc ona odprawę odpowiadającą okresowi wypowiedzenia, a także dodatkową wypłaconą decyzją pracodawcy.

Uważała, że podlegają one zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Dotyczy ono m.in. otrzymanych odszkodowań lub zadośćuczynień, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 par. 1 kodeksu pracy.

Jej zdaniem odprawa stanowi zadośćuczynienie, które zostało wypłacone na podstawie zawartego z pracodawcą porozumienia, a prawa i obowiązki z niego wynikające oparto na art. 9 par. 1 kodeks pracy.

Z tym jednak nie zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 3 października 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.611.2022.1.NM).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 października 2022 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR