Ile czasu może trwać w firmie kontrola skarbowa?

Rzeczpospolita (2011-08-17), autor: Beata Stasiek-Juszczyńska , oprac.: GR

sie 17, 2011

Kontrolerzy z UKS nie zawsze respektują ustawowe zalecenie, by w sprawie kontroli działać nie tylko wnikliwie, ale i szybko – informuje Rzeczpospolita.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ogranicza czas trwania kontroli u przedsiębiorców w zależności od wielkości firmy do 12, 18, 24 lub 48 dni roboczych w jednym roku kalendarzowym. Ponadto nie można przeprowadzać u danego przedsiębiorcy jednocześnie więcej niż jednej kontroli działalności. Okresy i rodzaje przeprowadzonych lub trwających kontroli podlegają ewidencji w książce kontroli, którą przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić i niezwłocznie przedstawić kontrolującym. Przewidywany czas trwania danej kontroli podatkowej powinien być wskazany w upoważnieniu do jej przeprowadzenia, jednak w przypadku kontroli podatkowej prowadzonej przez organ kontroli skarbowej nie wskazuje on na zakończenie całego postępowania kontrolnego.
Takie sformułowanie przepisu daje organom kontrolnym możliwość omijania ograniczenia co do czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy w trakcie roku kalendarzowego oraz jednoczesnego przeprowadzania kilku kontroli.

Praktyka urzędów kontroli skarbowej jest dowodem na to, że przyjmują one, że postępowanie kontrolne prowadzone na podstawie ustawy o kontroli skarbowej nie jest kontrolą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie dotyczą jej ograniczenia co do czasu trwania.

W razie naruszenia przepisów przez organy kontroli skarbowej warto pamiętać, że na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie podatnikowi przysługuje prawo złożenia ponaglenia do organu wyższego stopnia, czyli generalnego inspektora kontroli skarbowej. Pracownik organu podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.

Czynnikiem dyscyplinującym organy kontroli skarbowej stała się też zmiana ustawy o kontroli skarbowej, która weszła w życie 1 lipca 2010. Mianowicie, gdy kontrola prowadzona przez UKS trwa dłużej niż sześć miesięcy, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji. Przepis znajdzie zastosowanie, gdy kontrola przedłuży się z przyczyn zależnych od inspektora.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 sierpnia 2011 r.