30 proc. kwoty zaplanowanej w danym roku na dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników będzie od przyszłego roku wynosić dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji tego zadania przez PFRON. Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Jego przyjęcie było zapoczątkowane uchwałą nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 21 października 2021 r. RDS skorzystała ze swojego uprawnienia do przekazania rządowi własnego projektu aktu prawnego w celu podjęcia nad nim dalszych prac legislacyjnych.

Nowelizacja zakłada zmianę art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy. Obecnie wynika z niego, że PFRON otrzymuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę subsydiów płacowych w wysokości do 30 proc. środków zaplanowanych na dofinansowania do pensji w danym roku. Użyty w tym przepisie zwrot „do 30 proc.” w praktyce skutkował tym, że w ostatnich latach kwota, która trafiała do PFRON, nie osiągała maksymalnego, dopuszczonego w nim limitu. Tak było chociażby w latach 2021 i  2020, w  których udział dotacji w wydatkach na dopłaty do pensji wynosił odpowiednio 20,2 proc. i 20,6 proc.

Projekt nowelizacji zmienia brzmienie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy w taki sposób, że wysokość dotacji budżetowej na zadanie określone w art. 26a, czyli dofinansowania do wynagrodzeń, będzie wynosić 30 proc. zaplanowanych w danym roku środków. Ta zmiana oznacza, że przy założeniu, iż w kolejnych latach w planie finansowym PFRON będzie rezerwowanych tak jak do tej pory 3,6 mld zł na dopłaty, dotacja budżetowa będzie wynosić 1,08 mld zł. W tym roku jest to 676 mln zł.

W projekcie ustawy znalazły się też zmiany wprowadzające od przyszłego roku waloryzację kwot dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Projekt zawiera też przepisy przejściowe, które wskazują, że pracodawca, który otrzyma dopłaty do pensji za styczeń lub luty 2023 r. w obecnie obowiązującej wysokości, będzie mógł potem złożyć korektę wniosku i otrzymać wyższe wsparcie.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 7 grudnia 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR