Zagraniczny pracownik ma przychód, gdy polska spółka pokryje za niego koszty legalizacji pobytu i pracy w Polsce – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Spółka zatrudnia pracowników głównie spoza Unii Europejskiej. Uzyskuje dla nich zezwolenia na pracę oraz pokrywa koszty pozostałych procedur imigracyjnych, w tym zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. W związku z tym uiszcza m.in. opłaty za wydanie wizy, opłaty skarbowe za pełnomocnictwa, pokrywa koszty tłumaczy przysięgłych, płaci za usługi pośrednika, który pomaga jej w wypełnianiu procedur.

Spółka chciała się upewnić, że pracownicy nie mają z tytułu tych świadczeń, za które nie płacą, przychodu podlegającego opodatkowaniu. Doszła do takiego wniosku po przeanalizowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) . Trybunał wskazał w nim trzy warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby nieodpłatne świadczenia były przychodem pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT: muszą one zostać spełnione za zgodą pracownika, w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przynieść mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Spółka przekonywała, że w jej przypadku kryteria te nie są spełnione, bo to ona jako pracodawca ponosi korzyść z wypełnienia procedur i legalizacji pobytu pracowników.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 18 stycznia 2023 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.886.2022.1.MKA). Stwierdził, że jeśli przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku pokrycia kosztów legalizacji pracy (a tak wynikało z wniosku o interpretację), to należy rozważyć powstanie nieodpłatnego przychodu.

Dyrektor KIS nie zgodził się też ze spółką, że poniesienie przez nią kosztów procedur i legalizacji leży w jej interesie. Stwierdził, że spółka ponosi je w interesie pracowników, bo pozwala im to uniknąć wydatków. Cudzoziemcy zyskują więc wymierną korzyść finansową. Nie można zatem stwierdzić, że tylko spółka jako pracodawca ma interes w tym, aby te świadczenia oferować kosztem swojego majątku – stwierdził dyrektor KIS.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 stycznia 2023 r., autor: Monika Pogroszewska, oprac.: GR