Pracuję na etacie, ale poza tym wykonuję dodatkową umowę zlecenia. Otrzymałam zwolnienie od pracy w związku z opieką nad dzieckiem. Czy mogę jednak wykonywać dodatkową umowę zlecenia w dniach, w których opiekę nad dzieckiem będzie sprawował mój mąż? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Nie – odpowiada ekspertka współpracująca z DGP. W tej sytuacji spowoduje to utratę prawa do zasiłku opiekuńczego za cały okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

● dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat (bez względu na to, czy jest zdrowe, czy chore) w przypadku m.in. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka lub przedszkola, porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki;

● chorym dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 14 lat;

● chorym dzieckiem legitymującym się np. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy dziecko nie ukończyło 18 lat;

● dzieckiem (bez względu na to, czy jest zdrowe, czy chore) legitymującym się m.in. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy dziecko nie ukończyło 18 lat, w przypadku m.in. porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki;

● innym chorym członkiem rodziny.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jednak, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Wyłączenie to nie ma zastosowania, gdy zachodzi potrzeba opieki nad chorym dzieckiem do lat dwóch.

Do zasiłku opiekuńczego mają zastosowanie odpowiednio niektóre przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczące zasiłku chorobowego:

● art. 11 ust. 4, zgodnie z którym zasiłek chorobowy (tu: opiekuńczy) przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy;

● art. 12, zgodnie z którym zasiłek chorobowy (opiekuńczy) nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy:

‒ w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia; okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego;

‒ przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; usprawiedliwionej nieobecności w pracy po śmierci pracodawcy (art. 632 par. 8), chyba że niezdolność do pracy powstała do dnia śmierci pracodawcy i trwa nieprzerwanie po tym dniu;

● art. 17, zgodnie z którym ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia; zasiłek nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 stycznia 2023 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR