Roczne sprawozdania składane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej są objęte tajemnicą skarbową, co wyłącza możliwość udostępniania ich w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tak poinformowało Ministerstwo Finansów  – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Resort wyjaśnił, że dane stanowiące tajemnicę skarbową mogą być udostępniane tylko podatnikowi, którego dotyczą, albo organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

„Szef KAS nie jest również uprawniony do udzielenia informacji, czy dany podmiot dopełnił obowiązku złożenia sprawozdań finansowych” – dodało MF.

Jawne są sprawozdania finansowe spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz organizacji pożytku publicznego. Można się z nimi zapoznać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a jeśli idzie o sprawozdania organizacji pożytku publicznego – na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

Spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie przesyłają swoich rocznych sprawozdań fiskusowi, tylko do KRS, a ten przekazuje je do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Ale szef KAS nie jest uprawniony do udostępniania nawet tych sprawozdań. „Ochronie tajemnicy skarbowej podlegają wszystkie dokumenty składane do organów podatkowych, w tym także te, które na podstawie innych przepisów są udostępniane publicznie przez inne podmioty” – wyjaśniło MF.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 stycznia 2023 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR