Rażąco niska cena powodem odrzucenia oferty

Rzeczpospolita (2011-08-24), autor: Paweł Michewicz , oprac.: GR

sie 24, 2011

Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia powinna zostać odrzucona – czytamy w Rzeczpospolitej.

Wyrażenie „rażąco niska cena” jest dość nieostre i stwarza ryzyko wystąpienia arbitralności przy ocenie ofert wykonawców. Z tego względu odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny możliwe jest jedynie po przeprowadzeniu przez zamawiającego postępowania wyjaśniającego uregulowanego w art. 90 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. W myśl tego przepisu, w przypadku podejrzenia wystąpienia w ofercie rażąco niskiej ceny, zamawiający zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

W przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego to na wykonawcy spoczywa ciężar dowodu, że zaproponowana przez niego cena w ofercie nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający samodzielnie, na podstawie własnego doświadczenia życiowego i rozeznania w warunkach rynkowych, dokonuje oceny, czy w ofercie wystąpiła rażąco niska cena czy nie, przy czym ustawodawca nie nakłada na niego obowiązku zasięgnięcia opinii specjalistów, którzy mogliby dokładnie ocenić, czy wyjaśnienia i dowody złożone przez wykonawcę potwierdzają rzetelność przyjętych przez wykonawcę założeń.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Trzeba pamiętać, że niezwrócenie się zamawiającego do niektórych wykonawców o złożenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w trybie art. 90 ust. 1 pzp może być uznane za naruszenie przepisów postępowania, będące podstawą do jego unieważnienia a nawet do unieważnienia później zawartej umowy o zamówienie publiczne.

Więcej w Rzeczpospolitej z dnia 24 sierpnia 2011 r.