Jak donosi Rzeczpospolita Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Resort proponuje, aby w katalogu ich wydatków możliwych do sfinansowania przez PFRON znalazły się koszty szkoleń personelu zakładu. Podobnie jak koszty wymiany maszyn i urządzeń ponoszone w związku z wprowadzeniem ulepszeń technicznych i technologicznych.

Do takich wydatków mają się zaliczać również składki należne od pracodawcy na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zakładu, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpraw emerytalnych i pośmiertnych oraz nagród jubileuszowych.

Nowością jest także umożliwienie pomocy specjalistów niebędących pracownikami zaz w opracowywaniu, realizacji i modyfikacji indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. W związku z tym kierownik zakładu, tworząc zespół programowy, będzie mógł powołać doradcę zawodowego, psychologa i trenera pracy. Ponadto program rehabilitacji będzie opracowywany z udziałem pracownika, którego ma dotyczyć. Co więcej, taki niepełnosprawny w określonych sytuacjach będzie miał możliwość kontynuowania rehabilitacji również po zakończeniu programu.

Projekt rozporządzenia rozszerza też katalog wydatków, które mogą być opłacane ze środków zaz. Chodzi o te związane z poprawą warunków rehabilitacji oraz socjalnych i higieniczno-sanitarnych, a także o wydatki, które zostaną poniesione na zakup leków i innych niezbędnych środków medycznych.

Ze środków zaz będą mogły być pokryte również: koszty zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi potrzebnych do rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

Zakład aktywności zawodowej zapłaci także wynagrodzenia specjalistom niebędącym jego pracownikami, którzy zostaną zatrudnieni do opracowywania i realizacji indywidualnych programów rehabilitacji. Będzie też gratyfikował osoby niebędące jego pracownikami, które świadczą pomoc niepełnosprawnym, jeżeli sami nie mogą wykonać czynności samoobsługowych lub higieniczno-sanitarnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 sierpnia 2011 r.