Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, będą mogli korzystać z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh.

Przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej gazu weszły w życie 08.04.2023 r.

Z preferencyjnej ceny paliw gazowych będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2022 r. był w jednej z następujących sytuacji:

● sytuacja 1:

– prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z,

– był to przeważający rodzaj jego działalności,

– wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,

– miał status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;

● sytuacja 2:

– prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z,

– wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,

– przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku o cenę maksymalną pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez niego pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,

– miał status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;

● sytuacja 3:

– prowadził działalność gospodarczą w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy Prawo spółdzielcze,

– działalność ta była oznaczona kodem 10.71.Z według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,

– wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Aby ZUS mógł przyznać pomoc, na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i musi dysponować limitem pomocy de minimis.

Wniosek o cenę maksymalną paliw gazowych (druk RPG) można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dokumenty muszą trafić do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy, to wniosek RPG można złożyć w ciągu 30 dni od 08.04.2023 r.

ZUS (2023-04-19), autor: nieznany, oprac.: GR