Za kilka dni podpisuję umowę o pracę z moim pierwszym pracownikiem. W jakim terminie mam go zgłosić do ZUS? Rozpoczyna on pracę dopiero 15 maja – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – w orzecznictwie sądowym akcentuje się, że status pracownika na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych wyznacza nie tylko podstawa nawiązania więzi prawnej między pracownikiem a pracodawcą, lecz także fakt świadczenia pracy, rzeczywistego wykonywania obowiązków pracowniczych (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 3 listopada 2022 r., sygn. akt III AUa 169/21). Na tej zasadzie samo podpisanie umowy o pracę, ale niepodjęcie wykonywania pracy nie pozwala na zgłoszenie takiej osoby do ubezpieczeń, bo uznaje się, że tytuł do ubezpieczeń jeszcze nie powstał.

Z takim założeniem wiążą się zaś ściśle określone obowiązki pracodawcy występującego w roli płatnika składek. Szczególnego znaczenia nabierają przepisy zgrupowane w ramach art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nimi każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Ponadto obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych m.in. pracowników należy do płatnika składek. Zgłoszeń tych dokonuje się w terminie siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Należy zatem przyjąć, że zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych pracowników dokonuje płatnik składek (w podanym stanie faktycznym – pracodawca) w terminie siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Takie zgłoszenie zawiera m.in. nazwisko, imiona, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, wykonywany zawód, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 maja 2023 r., autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR