Prawidłowe ewidencjonowanie i wydatkowanie środków zfron

Info Baza (2011-09-01), autor: Aj , oprac.: GR

wrz 1, 2011

Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

PRAWIDŁOWE EWIDENCJONOWANIE
I WYDATKOWANIE ŚRODKÓW ZFRON
W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY
O REHABILITACJI
Bieżące problemy związane z zarządzaniem funduszem w związku z
obowiązkiem zwrotu niewykorzystanych do końca 2011 r. kwot – kontrole
wykorzystania środków zfron oraz najczęściej kontrolowane obszary

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji sprawiła, że problematyka zarządzania środkami zfron zgodnie z obowiązującymi wymaganiami znów stała się palącym problemem dla prowadzących zakłady pracy chronionej oraz podmiotów, które status utraciły, ale nadal korzystają ze środków funduszu.

Przepisy nakazujące zwrot środków zfron, skłaniają do szybkich i pochopnych wydatków, które w przyszłości mogą przysporzyć przedsiębiorcom dużych kłopotów. Aby prawidłowo spożytkować zfron z korzyścią dla firmy i niepełnosprawnych pracowników należy działać zgodnie z nowymi przepisami i ich interpretacjami. Nasze szkolenie pozwoli Państwu usystematyzować wiedzę dotyczącą zfron, zweryfikować skompletowaną dokumentację oraz przygotować się do zapowiadanych kontroli.

Powyższe działania uchronią Państwa firmę przed zarzutem nienależnie otrzymanej pomocy publicznej oraz zwrotem tej pomocy wraz z 30% karą.W czasie szkolenia istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji w niżej podanych zagadnieniach:


1. Wydatkowania środków ZFRON ustalonych na dzień 31 grudnia 2010 r. z podziałem na wydatki objęte zasadą de minimis oraz na pomoc indywidualną i socjalną dla pracowników niepełnosprawnych,
2. Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, w tym przeglądu stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, ustalenia trudności zawodowych i opracowania propozycji Indywidualnych Programów Rehabilitacji,
3. Gromadzenia środków ZFRON, prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej środków ZFRON,
4. Zapisów zawartych w zakładowym regulaminie ZFRON,
5. Wydatkowania środków ZFRON, w tym prawidłowości kwalifikacji wydatków na wydatki objęte zasadą de minimis i pomoc socjalną,
6. Interpretacji przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego>>

Formularz konsultacji


Prowadzący


Danuta Multańska
– prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

Kinga Multańska – ekonomista, audytor zajmujący się zagadnieniami związanymi z pomocą publiczną, w tym konsultacjami z zakresu wydatkowania środków zfron.

Ireneusz SuszekPrezes Zarządu Firmy Info Baza Sp. z o.o., audytor, specjalizuje się w zagadnieniach: pomocy de minimis, zfron, funkcjonowania Systemów SODiR i Expert. Współpracuje z pracodawcami osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskiwania i rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Terminy i miejsca szkolenia

10 października 2011 r. Rzeszów
Hotel Classic, ul. Armii Krajowej 32
lokalizacja hotelu


11 października 2011 r. Kraków
Hotel Atrium, ul. Krzywa 7
lokalizacja hotelu 

17 października 2011 r. Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu


18 października
2011 r. Bydgoszcz
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
lokalizacja hoteluHarmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 16.00 – zajęciaProgram szkolenia

1. Środki tworzące zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
– zwolnienia z podatków i opłat według zasad art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji;

 

– zwolnienia z zaliczek na podatek dochodowy zatrudnionych według zasad art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

– uzyskiwanie zwolnień a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – problemy obliczeniowe i interpretacyjne;

– terminy przekazania środków na rachunek ZFRON.


2. Obowiązki ewidencyjno-rachunkowe dotyczące środków ZFRON: rachunek rozliczeniowy, kasa ZFRON, wydatkowanie środków z rachunku.

3. Podział zgromadzonych środków ZFRON.

4. Zwrot kwot pochodzących z amortyzacji środków trwałych zakupionych z ZFRON w przypadku ich sprzedaży.

5. Katalog dozwolonych wydatków z ZFRON w tym wydatkowanie odsetek z rachunku ZFRON i zakupy nieruchomości.

6. Regulamin wydatkowania środków zakładowego funduszu.

7. Wydatki na pomoc socjalną dla niepełnosprawnych i pomoc de minimis.

8. Ograniczenia wydatkowania środków wynikające z:

– rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

– rozporządzenia MPiPS z 17 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

– rozporządzenia MPiPS z dnia 30 marca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

– rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.


9. Ubieganie się o zaświadczenia potwierdzające pomoc de minimis:

 – terminy wystąpienia o zaświadczenie;

– jakie warunki trzeba spełnić i jakie dokumenty dostarczyć ubiegając się o zaświadczenie;

– zaświadczenia o pomocy de minimis dotyczące środków wydatkowanych po 1 stycznia 2011 r. a uzyskanych przed tą datą;

– odwołania w przypadku odmowy wydania zaświadczenia;

– limity pomocy de minimis.

10. Problemy dotyczące wydatkowania środków ZFRON w ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacji.

11. Zwrot do PFRON niewykorzystanych środków ZFRON:


– uzyskanych przed 1 stycznia 2011 r.

– uzyskanych po 1 stycznia 2011 r.
 
– czy konieczność zwrotu dotyczy wszystkich środków ZFRON?

12. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy tracącego status zakładu pracy chronionej.

13. Skutki przejścia zakładu pracy chronionej na innego pracodawcę.

14. Sankcje związane z niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem środków ZFRON.Koszt szkolenia
420 zł plus 23% VAT od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem – firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.
 

 

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać temat i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl
– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574