Nasza sprzątaczka zatrudniona przy sprzątaniu biura stosuje powszechnie używane preparaty chemiczne zaklasyfikowane jako niebezpieczne. Jest ona zatrudniona jako pracownik tymczasowy. Czy wobec tego może wykonywać pracę w kontakcie z substancjami chemicznymi? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych takiemu pracownikowi nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu art. 23715 kodeksu pracy. Prace szczególnie niebezpieczne, zgodnie z par. 80 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, to prace, przy których wykonywaniu występuje zwiększone zagrożenie, lub prace, które są wykonywane w utrudnionych warunkach. Stosownie do postanowień rozdziału 6 przytoczonego rozporządzenia, do powyższych prac zalicza się:

● roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,

● prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

● prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,

● prace na wysokości,

● prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Zgodnie z par. 91 r.b.h.p. materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia są w szczególności substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do trzeciej lub czwartej grupy zagrożenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2221 par. 3 k.p. Z kolei zgodnie z par. 2 pkt 21 r.b.h.p. substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie są substancje albo mieszaniny, o których mowa w art. 3 rozporządzenia unijnego nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Tym samym należy stwierdzić, opierając się na przywołanej definicji, że kontakt z każdą substancją lub jej mieszaniną, które zostały zaklasyfikowane według powyższego rozporządzenia jako niebezpieczne, zgodnie z przywołanymi przepisami jest pracą szczególnie niebezpieczną. Dlatego z czysto formalnego punktu widzenia pracodawca użytkownik nie powinien powierzać tego typu prac pracownikom tymczasowym. Trzeba jednak zauważyć, że zawarta w przepisach charakterystyka takich prac jest bardzo ogólna i nie uwzględnienia ich specyfiki. Co również ważne, przepisy nie uzależniają dopuszczania do nich pracowników tymczasowych od wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 maja 2023 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR