Należy zwiększyć poziom umarzalności pożyczki edukacyjnej, dzięki czemu będzie ona bardziej atrakcyjna dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Tak uważa Konfederacja Lewiatan, która przedstawiła uwagi do kolejnej wersji projektu ustawy o aktywności zawodowej. Organizacja pozytywnie ocenia niektóre spośród wprowadzonych do niego w trakcie prac legislacyjnych zmian, w tym m.in. rezygnację z obowiązku odprowadzania przez pracodawców składki na Fundusz Pracy od połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także uwzględnienie postulatu dotyczącego finansowania tzw. szkoleń miękkich z pieniędzy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jednocześnie KL proponuje dalsze modyfikacje projektu.

Jej zdaniem powinny one nastąpić np. w zakresie przepisów regulujących przyznawanie nieoprocentowanej pożyczki edukacyjnej. Projekt przewiduje, że z tego instrumentu wsparcia będą mogły skorzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy, by sfinansować należności dla instytucji prowadzącej kształcenie lub wydającej dokumenty potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności. Taka pożyczka będzie wynosić maksymalnie 400  proc. przeciętnego wynagrodzenia i będzie spłacana przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Jednocześnie w sytuacji gdy osoba bezrobotna spłaci w wyznaczonych umową terminach 80 proc. pożyczki, pozostała do spłaty kwota będzie mogła zostać umorzona przez powiatowy urząd pracy. Zdaniem KL ten przepis powinien zostać zmieniony w taki sposób, że w przypadku osób poniżej 30. roku życia urząd pracy będzie mógł umorzyć 50 proc. pożyczki, a tym, które skończyły 50 lat – 40 proc. Dodatkowo maksymalny czas na spłatę pieniędzy należy zwiększyć do 48 miesięcy oraz wprowadzić możliwość zawieszenia spłaty rat przez nie więcej niż osiem miesięcy. Organizacja argumentuje, że podobne regulacje funkcjonowały w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, który oferował osobom bezrobotnym pożyczki na kształcenie i cieszyły się one ich dużym zainteresowaniem. Dlatego, aby zwiększyć atrakcyjność nowego instrumentu wsparcia, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej powinno sięgnąć po sprawdzone już rozwiązania.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 czerwca 2023 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR