Profilaktyczne szczepienia ujęte są w kosztach działalności operacyjnej

Dziennik Gazeta Prawna (2011-09-06), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

wrz 6, 2011

Pracodawcy często decydują się na zakup profilaktycznych szczepień dla zatrudnionych. Tego typu wydatek odnosi się w koszty działalności operacyjnej.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej ewidencja księgowa usługi w tym zakresie nie będzie obejmowała VAT, ponieważ jest ona zwolniona z tego podatku. Zgodnie z ustawą o VAT zwolnione są bowiem usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Muszą być jednak wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze lub świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Zwolnieniem zostały też objęte usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ewidencja księgowa w tym zakresie będzie przebiegała w następujący sposób:

1. wartość usługi na podstawie otrzymanej faktury: strona Wn konta 300 – Rozliczenie zakupu, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami lub 240 – Inne rozrachunki;

2. zarachowanie wartości usługi szczepienia pracowników na grypę w koszty działalności operacyjnej: strona Wn konta 440 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, strona Ma konta 300 – Rozliczenie zakupu.

Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się praktycznie wszystkie świadczenia otrzymane przez pracownika, w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z danym pracodawcą.

Warto zwrócić uwagę na interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 maja 2010 r., nr ILPB1/415-175/10-2/AMN. Wskazuje on, że z treści art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wynika, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Jeżeli jednak otrzymanie szczepienia nie podlega zwolnieniu, uzyskane od pracodawcy w takiej właśnie formie nieodpłatne świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy.

W związku z tym należy też odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Jeżeli szczepienie stanowi przychód dla pracownika, pracodawca może rozliczyć je wraz z wynagrodzeniem, potrącając od niego składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

W księgach może to zostać odzwierciedlone następującymi zapisami:

1. ewidencja wynagrodzenia brutto: strona Wn konta 430 – Wynagrodzenie, strona Ma konta 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,

2. obciążenia, które ponosi pracownik:
– składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od kwoty wynagrodzenia wraz z wartością szczepienia: strona Wn konta 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, strona Ma konta 222 – Rozrachunki z ZUS,
– zaliczka na PIT od wartości wynagrodzenia wraz z wartością szczepionki: strona Wn konta 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, strona Ma konta 223 – Rozrachunki z urzędem skarbowym,

3. obciążenia pracodawcy (część składki emerytalnej, rentowej, składka wypadkowa oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych): strona Wn konta
440 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, strona Ma konta 222 – Rozrachunki z ZUS.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 września 2011 r.