Zrównanie renty socjalnej z najniższym wynagrodzeniem za pracę wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Pojawiają się natomiast wątpliwości, czy taka zmiana nie będzie naruszać konstytucyjnej zasady równego traktowania w stosunku do innych osób, które otrzymują rentę wynoszącą mniej niż minimalna płaca – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Tak wynika z opinii, jaką przygotował prof. Marcin Wiącek, RPO w sprawie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2194), który został przez posłów skierowany do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny. Przewiduje on podniesienie wysokości renty socjalnej w taki sposób, aby stanowiła 100 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę. RPO wskazuje, że taka zmiana przepisów zakładająca wzmocnienie finansowego wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych jest przez nie oczekiwana i nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia ochrony praw jednostki.

Jednocześnie rzecznik zwraca uwagę, że zaproponowane w projekcie rozwiązanie wydaje się niewystarczające, bo nie obejmuje swoim zakresem wszystkich grup osób niepełnosprawnych, które są uprawnione do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego w wysokości niższej od minimalnej pensji. Dlatego w ocenie RPO jest zasadne rozważenie rozszerzenia grona osób, których świadczenia rentowe również byłyby powiązane z kwotą najniższego wynagrodzenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 lutego 2024 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR