W związku ze zmianą organizacji pracy w naszym zakładzie zamierzamy zlecić pracownikom pracę na wysokości powyżej trzech metrów w porze nocnej oraz godzinach nadliczbowych. Czy jest to dopuszczalne? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – zgodnie z art. 1517 par. 3 kodeksu pracy czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać osiem godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

Prace szczególnie niebezpieczne zgodnie z par. 80 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy to prace, przy których wykonywaniu występuje zwiększone zagrożenie, lub prace, które są wykonywane w utrudnionych warunkach. Stosownie do postanowień rozdziału 6 przytoczonego rozporządzenia do takich prac zalicza się:

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
  • prace w zbiornikach, kanałach, we wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
  • prace na wysokości;
  • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę za szczególnie niebezpieczne.

Katalog ten nie jest zamknięty, a na pracodawcy, zgodnie z par. 80 ust. 1 r.o.b.h.p., spoczywa obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy. Jest to niezwykle istotne, bo przy organizacji takich prac należy podjąć szczególne środki ostrożności określone w par. 81 r.o.b.h.p., a więc zapewnić w szczególności:

  • bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi wyznaczonych w tym celu osób;
  • odpowiednie środki zabezpieczające;
  • instruktaż pracowników obejmujący w szczególności imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach;
  • dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych wyłącznie osobom upoważnionym i odpowiednio poinstruowanym.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 lutego 2024 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR