Do 30 czerwca 2027 r. oraz 30 czerwca 2031 r. będą obowiązywać rozporządzenia, na podstawie których pracodawcy korzystają z finansowego wsparcia związanego z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Te terminy wynikają wprost z dwóch unijnych rozporządzeń, do których trzeba dostosować krajowe regulacje prawne. Pierwszym z nich jest rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1315 z 23 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające nie- które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz.Urz. UE L nr 167). Zgodnie z nim pieniądze stanowiące pomoc publiczną mogą być przyznawane przez państwa członkowskie do 31 grudnia 2026 r., a z uwzględnieniem sześciomiesięcznego okresu przejściowego, pozwalającego na stosowanie dotychczasowych regulacji po upływie tej daty, końcowy termin to 30 czerwca 2027 r. (ten obecny to 30 czerwca br.). Pomocą publiczną są m.in. subsydia płacowe, które

PFRON wypłaca pracodawcom zatrudniającym osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi. W związku z tym było konieczne przygotowanie projektu nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1), który przewiduje, że dopłaty jako pomoc publiczna będą udzielane do 30 czerwca 2027 r., a nie do końca tego miesiąca.

Analogiczna zmiana znalazła się w projektach nowelizacji rozporządzeń ministra pracy i polityki społecznej: z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1334), z 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1213) oraz z 18 lipca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakład pracy chronionej lub pracodawcom będącym przedsiębiorstwem społecznym ze środków PFRON (Dz.U. poz. 1573).

Natomiast drugim unijnym aktem prawnym, który skutkuje koniecznością zmiany polskich przepisów, jest rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 2023/2831). Przewiduje ono, że środki stanowiące pomoc de minimis mogą być przyznawane do 30 czerwca 2031 r., podczas gdy wcześniejsze rozporządzenie jako datę graniczną wymieniało 30 czerwca br. Za pomoc de minimis jest uznawana refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, o którą mogą się ubiegać w PFRON osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą. W efekcie został opracowany projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1502 ze zm.), który zakłada, że zwrot należności na ZUS będzie przysługiwał do 30 czerwca 2031 r., a nie do końca tego miesiąca.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 czerwca 2024 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR