Spółka, która powstała po podziale innego podmiotu, aby kontynuować prowadzoną przez niego działalność gospodarczą, ma prawo skorzystać z ochrony, którą przewidują interpretacje indywidualne i opinie o stosowaniu preferencji wydane dla spółki dzielonej – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Spółka powstała w ramach reorganizacji przeprowadzonej przez międzynarodową grupę kapitałową. W wyniku podziału innego podmiotu przejęła zakład produkcji katalizatorów oraz globalne biuro, w którym docelowe zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt osób. Planowała kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną przez spółkę dzieloną. Ta zaś jeszcze przed podziałem uzyskała wiele indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz opinię o stosowaniu preferencji w podatku u źródła, potwierdzające sposób rozliczenia powtarzalnych transakcji, które planowała przeprowadzać nowa spółka.

We wniosku o interpretację przekonywała w związku z tym, że jako sukcesor prawny ma prawo skorzystać z ochrony przewidzianej przez treść tych dokumentów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 13 października 2023 r. uznał inaczej. Podkreślił, że ochrona wynikająca z interpretacji indywidualnej istnieje tylko wówczas, gdy spółka dzielona się do niej zastosowała, a treść dokumentu dotyczyła majątku przejętego przez nowy podmiot. Zdaniem dyrektora KIS sukcesja nie będzie również korzystać z ochrony wynikającej z opinii o stosowaniu preferencji w podatku u źródła. Opinie są bowiem wydawane w odniesieniu do konkretnego podatnika i płatnika, dla których zbadano spełnienie warunków jej pozyskania. Prawa z nich wynikające mogą więc dotyczyć wyłącznie podmiotów, dla których zostały wydane – podkreślił dyrektor KIS.

Ze spółką zgodził się za to Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (wyrok z 29 maja 2024 r., sygn. akt I SA/Wr 1014/23). Przywołał art. 93 ordynacji podatkowej i przewidzianą w nim zasadę sukcesji generalnej, zgodnie z którą spółka wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki podatkowe spółki dzielonej. Przejęła w ten sposób zarówno prawo do ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnych, jak i z opinii o stosowaniu preferencji, o ile zmianie nie uległ przewidziany w nich stan faktyczny.

Wyrok nie jest prawomocny.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 lipca 2024 r., autor; Mariusz Szulc, oprac.: GR