Wspólnik, który wykonuje powtarzalne świadczenia niepieniężne na rzecz spółki w ramach stosunku korporacyjnego podobnego do stosunku pracy, nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie, które otrzymuje, nie powinno więc być opodatkowane VAT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Pytanie KIS zadała podatniczka, której udziały w kapitale zakładowym zostały obciążone obowiązkiem dokonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Została zobowiązana m.in. do przygotowywania projektów graficznych i realizowania zamówień. Podatniczka była przekonana, że świadczenia, które wykonuje, nie spełniają definicji działalności gospodarczej, a więc nie powinny być opodatkowane VAT. Tłumaczyła, że stosunki korporacyjne między nią a spółką spełniają warunek wykonywania czynności w ramach stosunku zbliżonego do stosunku pracy, a to wyklucza VAT. Ponadto odpowiedzialność za jej działania ponosi spółka.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Dopatrzył się istnienia bezpośredniego związku pomiędzy wynagrodzeniem wypłacanym przez spółkę a świadczeniami wspólniczki. Stwierdził więc, że musi ono zostać powiększone o VAT. Zdaniem dyrektora KIS podatniczka nie skorzysta przy tym z art. 15 ust. 3 ustawy o VAT, który wyklucza opodatkowanie czynności VAT, jeśli są spełnione łącznie warunki określone w tym przepisie. A podatniczka sama stwierdziła we wniosku o interpretację, że wynagrodzenie, które otrzyma, nie będzie stanowiło przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1–6 oraz art. 13 pkt 2–9 ustawy o PIT.

Z podatniczką zgodził się za to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (wyrok z 16 maja 2024 r., sygn. akt I SA/Rz 43/24). Przywołał  wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 grudnia 1987 r. (sygn. C-235/85) i z 25 lipca 1991 r. (sygn. C-202/90) i podkreślił, że wynika z nich, iż dla opodatkowania samodzielnej działalności gospodarczej nie wystarczy, że przychody z tego tytułu nie będą tymi wymienionymi w art. 12 ust. 1–6 oraz art. 13 pkt 2–9 ustawy o PIT. Decydujące znaczenie ma ocena, czy działalność ma charakter samodzielny, a w tym celu należy zbadać kształt wzajemnych relacji, praw i obowiązków podatnika wobec podmiotu, który zleca mu wykonanie czynności. W tym przypadku wspólniczka będzie je wykonywać w ramach stosunku podobnego do stosunku pracy, co wyklucza opodatkowanie VAT. Wyrok jest nieprawomocny.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 3 lipca 2024 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR