Kandydat do pracy wykonał wstępne badania profilaktyczne i uzyskał orzeczenie o zdolności do pracy 24 maja 2024 r. Ze względu na zmiany organizacyjne w naszej firmie nie doszło do jego zatrudnienia od planowanego dnia, tj. od 1 czerwca 2024 r. Ma to się stać dopiero 1 sierpnia 2024 r. Czy uzyskane orzeczenie zachowuje ważność? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w art. 229 kodeksu pracy. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:

  • wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
  • okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy,
  • kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Zgodnie z art. 229 par. 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Przepisy nie określają, jaki jest dopuszczalny odstęp między badaniami wstępnymi a rozpoczęciem pracy. Uważam jednak, że jeśli odstęp ten jest dłuższy niż 30 dni, to pracodawca powinien ponownie skierować pracownika na takie badania. Tym samym w opisanym przypadku pracodawca powinien ponownie skierować przyszłego pracownika na badania wstępne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 lipca 2024 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR