Tylko raz ZUS przeliczy zawieszoną emeryturę

Dziennik Gazeta Prawna (2011-10-01), autor: Marek Opolski , oprac.: GR

paź 1, 2011

Przepisy, które pozwolą na przeliczenie emerytury zawieszonej w związku z kontynuowaniem stosunku pracy, zaczną obowiązywać 1 października br. Na podwyższenie świadczenia będą mogły liczyć osoby, które nie pobiorą go przez co najmniej 18 miesięcy i rozwiążą stosunek pracy – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Wejście w życie nowych regulacji jest skutkiem ponownego wprowadzenia od 1 stycznia 2011 r. zasady zawieszenie prawa do emerytury dla osób, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do tego świadczenia. Zasada ta ma również zastosowanie do emerytów, którzy uzyskali prawo do świadczenia przed 1 stycznia 2011 r. Osoby te do 30 września 2011 r. muszą wybrać pomiędzy kontynuowaniem stosunku pracy a pobieraniem emerytury. Jeśli do tego czasu nie rozwiążą stosunku pracy, ZUS zawiesi im prawo do emerytury od 1 października 2011 r.

Osoby, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., mają ustaloną wysokość świadczenia na podstawie obowiązujących wówczas wartości kwoty bazowej średniego dalszego trwania życia. Podejmując decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o emeryturę, liczyły na jej pobieranie, gdyż w świetle obowiązujących poprzednio przepisów możliwe było kontynuowanie zatrudnienia i otrzymywanie z ZUS świadczenia.

Ustawodawca zdecydował więc o wprowadzeniu dla tych osób prawa do ponownego ustalenia emerytury, które nastąpi po rozwiązaniu kontynuowanego stosunku pracy.
Przepisy przewidujące możliwość ponownego ustalenia emerytury dla osób, którym ZUS zawiesi prawo do tego świadczenia od 1 października 2011 r., wejdą w życie wprawdzie już 1 października 2011 r., ale w rzeczywistości będzie można skorzystać z tych regulacji najwcześniej za półtora roku. Zgodnie z wprowadzonym do ustawy o emeryturach i rentach z FUS przepisem (art. 194c) emeryt, który w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2011 r. pobierał emeryturę, kontynuując stosunek pracy zawarty przed jej uzyskaniem, i któremu ZUS zawiesił to świadczenie od 1 października 2011 r. w związku z dalszym wykonywaniem zatrudnienia, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o jego przeliczenie, gdy nie pobierze emerytury przez co najmniej 18 miesięcy.

Dodatkowym wymogiem skorzystania z możliwości przeliczenia emerytury przez osoby, które nie będą mogły jej pobierać od 1 października 2011 r., jest ustanie ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, w których dotychczas pozostawały, oraz zgłoszenie wniosku o ponowne ustalenie emerytury. Oznacza to, że emeryt wykonujący zatrudnienie będzie musiał przed zgłoszeniem tego wniosku rozwiązać stosunek pracy kontynuowany po przejściu na to świadczenie.

Należy podkreślić, że wysokość emerytury będzie mogła być ponownie ustalona na zasadach przewidzianych w nowych regulacjach tylko jeden raz. Jeśli w wyniku tego przeliczenia okaże się ona niższa od dotychczasowej kwoty, świadczenie będzie przysługiwało w poprzednio ustalonej wysokości.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 września 2011 r.