Decyzja o objęciu składkami pracowników ważna dla firmy

Rzeczpospolita (2011-10-10), autor: Danuta Frey , oprac.: GR

paź 10, 2011

Pracodawca może zaskarżać decyzje o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym pracowników – czytamy w Rzeczpospolitej.

Firma produkująca zabawki zatrudniała pracowników m.in. na umowy o dzieło. W wyniku kontroli ZUS uznał, że nie są to umowy o dzieło, lecz umowy-zlecenia. Na podstawie ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wystąpił więc do dyrektora Lubuskiego Oddziału NFZ o wydanie decyzji o objęciu wspomnianych pracowników obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Od tej decyzji odwołała się tylko spółka.

Prezes NFZ nie rozpatrywał jednak sprawy merytorycznie, lecz umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.
Spółka złożyła skargi do WSA w Warszawie. Na podstawie decyzji prezesa NFZ, ZUS nalicza składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników i żąda ich zapłaty od spółki jako pracodawcy – argumentowała. Ma on więc interes prawny w występowaniu w takich sprawach w charakterze strony.

W sądzie doszło do rozbieżności stanowisk. W kilku wyrokach WSA uwzględnił skargi spółki i orzekł, że zarówno ubezpieczony, jak i płatnik składek mają interes prawny w uczestnictwie w postępowaniu rozstrzygającym o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Odmienny okazał się natomiast inny wyrok WSA (sygn. VI SA 2121/09). Oddalając skargi spółki, sąd podzielił stanowisko prezesa NFZ, że spółka nie ma uprawnień strony w postępowaniu administracyjnym.

W wyniku skargi kasacyjnej spółki NSA uchylił nie tylko wspomniany wyrok WSA, ale również decyzję prezesa NFZ o umorzeniu postępowania. Uznał, że spółka ma ewidentny interes prawny w zaskarżeniu decyzji prezesa NFZ o objęciu jej pracowników ubezpieczeniem zdrowotnym

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 października 2011 r.