Co należy zamieścić we wniosku Wn-D

Dziennik Gazeta Prawna (2011-10-24), autor: Elżbieta Sadło , oprac.: GR

paź 24, 2011

Pracownik niepełnosprawny przebywa na urlopie bezpłatnym, którego udzielono mu na jego wniosek. Czy pracodawca uwzględnia tego pracownika przy wyliczaniu stanów zatrudnienia we wniosku o wypłatę dofinansowania (Wn-D)? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Nowy formularz wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania (Wn-D) w części D.5 Informacja o stanach zatrudnienia zobowiązuje pracodawców do wyliczania dwóch stanów zatrudnienia.

W pozycji 37 i 38 wniosku Wn-D należy podać stan zatrudnienia – zarówno ogółem, jak i osób niepełnosprawnych, który wyliczany jest na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 i 5, art. 28 ust. 3 i 4 oraz
art. 2a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa). Przepis art. 21 ust. 5 ustawy wprost zakazuje wliczania osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych do stanu zatrudnienia.

W poz. 39 – 42 wniosku Wn-D pracodawcy ustalają stan zatrudnienia na podstawie art. 2 pkt 13 rozporządzenia komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art 87 i 88 traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) oraz art. 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

Przepisy unijne wskazują, że do stanu zatrudnienia wlicza się m.in:

– pracowników,

– osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,

– właścicieli – kierowników.

Z kolei do tego stanu zatrudnienia nie wlicza się np.:

– osób przebywających na urlopie macierzyńskim,

– osób przebywających na urlopie wychowawczym.

Z analizy wskazanego przepisu wynika, że pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych są wliczani do stanu zatrudnienia wykazywanego w poz. 39-42 wniosku Wn-D – zarówno sprawni, jak i niepełnosprawni.

Podsumowując, pracodawca nie wykaże pracownika niepełnosprawnego przebywającego na urlopie bezpłatnym w poz. 37 – 38 wniosku Wn-D, lecz pracownik ten będzie wliczany do stanu zatrudnienia w poz. 39 – 42.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 października 2011 r.