Jak ustanowić możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy

Dziennik Gazeta Prawna (2011-10-24), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

paź 24, 2011

Zatrudniliśmy pracownicę na podstawie umowy o pracę na czas określony ośmiu miesięcy. Po trzech miesiącach trwania umowy zaproponowaliśmy jej zawarcie aneksu do umowy, w którym wprowadzono punkt przewidujący dopuszczalność rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Pracownica wyraziła na to zgodę i podpisała aneks. Następnie po upływie miesiąca wypowiedzieliśmy jej umowę o pracę, wskazując na zapis o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pracownica wniosła wówczas odwołanie do sądu pracy, żądając zasądzenia odszkodowania. Kwestionowała wręczone jej wypowiedzenie i podniosła, że przy zawieraniu umowy o pracę nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia. Czy jej twierdzenia są uzasadnione ? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Strony mogą wprowadzić zapis dopuszczający wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem także w czasie trwania umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu.

Umowa o pracę zawarta na czas określony zasadniczo ma na celu zapewnienie obu jej stronom gwarancji, że wiążący je stosunek pracy będzie trwał przez ustalony okres. Jednakże strony umowy o pracę mają też możliwość wprowadzenia klauzuli dotyczącej wypowiedzenia, do treści zawartej przez nie umowy na czas określony. Zgodnie bowiem z art. 33 k.p. przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Możliwość ta stanowi wyjątek od zasady przewidzianej w art. 30 par. 1 pkt 4 k.p., według którego umowa na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta.

Zatem strony umowy o pracę zawartej na czas określony mogą ustanowić możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, jeżeli zapis tej treści włączą do zawieranej umowy o pracę. Dotyczy to jednak tylko umów zawieranych na okres dłuższy niż pół roku. Natomiast gdyby strony wprowadziły klauzulę dopuszczającą wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy, to wówczas należałoby uznać, że zapis taki jest nieważny z mocy art. 18 par. 1 i 2 k.p.
Skuteczność takiego porozumienia modyfikującego treść dotychczasowej umowy nie zależy bowiem od tego, kiedy zostało ono zawarte. Może więc być ono zamieszczone w umowie zaraz po jej zawarciu, jak i w dowolnym czasie jej trwania.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 października 2011 r.