Istotne informacje trzeba ujawnić w sprawozdaniu

Dziennik Gazeta Prawna (2011-10-26), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

paź 26, 2011

Jeżeli po dniu bilansowym nastąpiło istotne zdarzenie, np. połączenie jednostek, a sprawozdanie za poprzedni rok nie zostało zatwierdzone, należy w nim o tym poinformować.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna resort finansów w opublikowanym na stronie internetowej projekcie nowego krajowego standardu rachunkowości nr 7 wyjaśnił m.in. kwestię tzw. zdarzeń po dniu bilansowym.

Do tego typu zdarzeń zaliczamy takie, które nastąpiły po dniu bilansowym, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Można je podzielić na dwie grupy: dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy i takie, które wskazują na stan zaistniały po dniu bilansowym. Do pierwszej grupy zaliczymy, np. korektę przychodów ze sprzedaży, polegającą zarówno na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży lub rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które przyczyni się do powstania zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy. I tak, jeżeli tego typu informacje zostały ujawnione przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego i spowodują zmianę wiedzy podmiotu o stanie istniejącym na dzień bilansowy, to skutki tych zdarzeń – jak czytamy w projekcie zamieszczonym przez resort – uwzględnia się odpowiednio w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego się tym dniem bilansowym. Natomiast gdy sprawozdanie zostało sporządzone, a skutki tych zdarzeń są istotne, postępujemy analogicznie jak w pierwszym przypadku, z tą różnicą, że trzeba jeszcze dokonać korekty sprawozdania.

Do drugiej grupy zdarzeń po dniu bilansowym zaliczamy natomiast np.: spadek wartości rynkowej posiadanych inwestycji, połączenie z innym podmiotem, znaczące zakupy aktywów przez jednostkę czy też udzielenie przez nią wysokich gwarancji, poręczeń.
Jeżeli są one istotne dla użytkowników rocznego sprawozdania (a nie zostało ono zatwierdzone), konieczne jest, aby w dodatkowych informacjach i objaśnieniach zostały podane lub zaktualizowane już wykazane informacje.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 października 2011 r.