Jak zaksięgować zakup e-wydania dziennika

Dziennik Gazeta Prawna (2011-11-03), autor: AP , oprac.: GR

lis 3, 2011

Spółka chce kupić prenumeratę e-wydania gazety. Jak to ująć w księgach rachunkowych? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

W sytuacji, gdy poniesione koszty zakupu prenumeraty stanowią dla spółki wartość mało istotną, jednostka może zrezygnować z księgowania na koncie 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Zakup ten należy zaliczyć do kosztów bieżącego roku i zaksięgować na koncie 400 – Koszty według rodzajów. W przypadku kiedy podmiot uzna, że wydatki są istotne, rozlicza je proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą. Jeśli prenumerata wykupiona jest na rok, wówczas koszt zakupu powinien być odpisany w równych częściach dla każdego miesiąca Wynikający z faktury zakupu podatek VAT jednostka może odliczyć w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych Konto 640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów jest stosowane w przypadku, gdy poniesionych wydatków nie można zaliczyć do kosztów danego okresu sprawozdawczego, ponieważ dotyczą one okresu przyszłego, np. jeśli spółka zaprenumeruje gazetę na rok następny i dokona przedpłaty, powinna zaksięgować tę operację na koncie 640 w roku dokonania przedpłaty. Służy ono do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne).

Ewidencja księgowa będzie przebiegała następująco:

1. Wpłata za prenumeratę: strona Wn konta 202 – Rozrachunki z dostawcami, strona Ma konta i30 – Rachunek bankowy.

2. Otrzymanie faktury i zaliczenie do rozliczeń międzyokresowych: strona Wn 640 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów kwota netto z faktury), strona Wn 225 – Rozliczenie VAT naliczonego, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami – wartość brutto.

3. Zaliczenie do kosztów danego miesiąca: strona Wn konta 400 – Koszty według rodzaju, strona Ma konta 640 – Rozliczenie międzyokresowe kosztów.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 31 października 2011 r.