Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego…

GAZETA PODATKOWA , autor: Anna Minierska , oprac.: GR

maj 10, 2007

Dwa lata temu nowelizacja przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zniosła waloryzację podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Sam fakt waloryzacji co prawda pozostał, aczkolwiek w nieco innej formie. Podobnie jak wcześniej, ogłaszane są w tym celu wskaźniki waloryzacji. Podwyżka jednak ostatecznie dotyczy nie zasiłku chorobowego, lecz przyznanego po nim świadczenia rehabilitacyjnego.

Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego

Okres zasiłkowy trwać może maksymalnie przez 182 dni, lub w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą- 270 dni.

Jeśli więc we wspomnianym wyżej okresie ubezpieczony nie odzyskał zdolności do pracy, może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie to przysługuje bowiem ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przy czym świadczenie przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Tak stanowi art. 18 ust. 1 i 2 powołanej na wstępie ustawy, opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. nr31, poz. 267 ze zm., zwanej dalej ustawą zasiłkową.

Najpierw 90%, później mniej

Bazę do obliczenia wysokości przysługującego uprawnionej osobie świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru wcześniej wypłacanego zasiłku chorobowego.

Świadczenie wynosi:

1) za okres pierwszych trzech miesięcy, tj. 90 dni – 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,

2) za pozostały okres – 75% tej podstawy.

W przypadku gdy prawo do świadczenia przypada w okresie ciąży, świadczenie wynosi 100% podstawy, o której mowa wyżej.

Przepisy o waloryzacji

Dla zachowania realnej wartości świadczenia rehabilitacyjnego, ustawodawca zdecydował o jego ewentualnym wzroście.

Zasady przeprowadzania waloryzacji uregulowano w art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej.

Ogólnie rzecz biorąc, waloryzacją zależy od tego, w którym kwartale kalendarzowym przypada pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne. Przy czym polega ona na podwyższeniu podstawy jego wymiaru odpowiednim wskaźnikiem waloryzacji. I tak, jeśli przykładowo rozpoczęcie świadczenia przypada w I kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w III kwartale w stosunku do I kwartału ubiegłego roku kalendarzowego.

Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest przez Prezesa ZUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski".

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego:

– w I kwartale 2007 r. wynosi 97,4% (Mon. Pol. z 2006 r. nr 87, poz. 911),

– w II kwartale 2007 r. wynosi 109,7% (Mon. Pol. z 2007 r. nr 14, poz. 145).

Jak podwyższyć i o ile

Jak już wspomnieliśmy, ewentualna waloryzacja będzie miała miejsce w pierwszym dniu okresu, na który przyznane zostanie świadczenie rehabilitacyjne. Polega ona na podwyższeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do ustalenia świadczenia rehabilitacyjnego wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym dla kwartału, w którym przypada pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawa wymiaru, ulega zatem podwyższeniu jedynie w przypadku, gdy ogłoszony wskaźnik waloryzacji przekracza 100%. Jednocześnie nie oznacza to, że w razie gdy wskaźnik ten jest niższy niż wymieniona wyżej wartość, świadczenie zostanie obniżone. W takich bowiem przypadkach, podstawa pozostaje bez zmian.

Zatem w sytuacji, gdy przyznane świadczenie rehabilitacyjne rozpoczęło swój.bieg: 1) w I kwartale 2007 r. – podwyższenie podstawy wymiaru nie miało miejsca, ponieważ ogłoszony na ten okres wskaźnik waloryzacji wyniósł 97,4%, tym samym nie przekroczył 100%.

Więcej Gazeta Podatkowa.