ZUS może zabrać cały majątek wspólnika spółki cywilnej

Rzeczpospolita (2011-11-08), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

lis 8, 2011

Działanie w spółce cywilnej przesądza o solidarnej odpowiedzialności wspólnika w razie zaległości w opłacaniu składek – czytamy w Rzeczpospolitej.

Wspólnicy spółki cywilnej ponoszą surową odpowiedzialność za nieopłacone przez spółkę składki na ubezpieczenia społeczne. Taki zakres odpowiedzialności wynika z art. 115 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.). Wskazuje on, że wspólnik spółki cywilnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki. Przepis ten stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań powstałych w okresie, gdy był on wspólnikiem. Natomiast za zobowiązania podatkowe powstałe, na podstawie odrębnych przepisów, po rozwiązaniu spółki odpowiedzialność ponoszą osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na mocy art. 31 ustawy z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.). Oznacza to, że wspólnicy spółki cywilnej mogą odpowiadać solidarnie całym swoim majątkiem za składki na ubezpieczenia społeczne niezapłacone przez spółkę i innych wspólników w związku z działalnością ich spółki. Przy czym ich odpowiedzialność obejmuje również niezapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, a także za odsetki za zwłokę związane z opóźnieniem w ich zapłacie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 listopada 2011 r.