W jaki sposób zaksięgować odsetki za zwłokę w sprawozdaniu finansowym

Dziennik Gazeta Prawna (2011-11-14), autor: Monika Mazurek , oprac.: GR

lis 14, 2011

Jednostka do końca roku obrotowego nie zapłaciła odsetek od zobowiązań publicznoprawnych. Jak w bilansie ująć te odsetki? – pyta czytelnik Dziennik Gazety Prawnej.

W przypadku gdy firma wpłaci kwotę, która nie pokrywa w całości zaległości podatkowej, wtedy zalicza się tę wpłatę proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz na poczet odsetek.

Stawki odsetek od zaległości budżetowych ogłaszane są w Monitorze Polskim, ponieważ nie są one stałe i zależą od aktualnej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Można ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty. Jest to bardzo korzystne, ponieważ opłata prolongacyjna wynosi 50 proc. odsetek ustawowych. Dodatkową korzyścią jest to, że opłata prolongacyjna dokonana w wymagalnym terminie stanowi koszt uzyskania przychodu. Odsetki za zwłokę ujmowane są w księgach rachunkowych: strona Wn konta 756 – Koszty finansowe, strona Ma konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne. I tak należy je zaprezentować w bilansie na koniec roku jako pozycja pasywów – Zobowiązania publicznoprawne, a w rachunku zysków i strat w pozycji – Koszty finansowe – odsetki, co wpływa na obniżenie wyniku finansowego jednostki. Należy utworzyć konto analityczne w zależności od tytułu rozliczenia, czyli np. podatek dochodowy od osób fizycznych czy prawnych, ZUS, VAT, PFRON.

Odsetki budżetowe należą do ujemnych trwałych różnic między podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym jednostki. „Trwałe” oznacza, że niezależnie od momentu ich zarachowania nie będą one nigdy kosztem uzyskania przychodu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 listopada 2011 r.