Ryczałtu nie należy obliczać narastająco

Rzeczpospolita (2011-11-16), autor: Edyta Zaniewicz , oprac.: GR

lis 16, 2011

Jedna z wątpliwości dotyczy tego, czy ryczałt można rozliczać narastająco czy też konieczne jest obliczanie podatku w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Inna problematyczna kwestia: czy można w danym okresie rozliczeniowym odliczyć ZUS zapłacony w poprzednich miesiącach – czytamy w Rzeczpospolitej.

Zasady rozliczania ryczałtu reguluje ustawa z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Sposób i termin obliczania zryczałtowanego podatku dochodowego określa jej art. 21. Czytamy w nim, że podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ustawa wprawdzie literalnie nie wskazuje, że chodzi tu o każdy miesiąc „oddzielnie”. Dla organów podatkowych wniosek ten jest jednak oczywisty. Stąd też obliczanie ryczałtu narastająco w trakcie roku podatkowego uznawane jest za błędne.

Zryczałtowany podatek należy obliczać od przychodów uzyskanych w danym miesiącu. Narastająco od początku roku oblicza się jedynie podatek w zeznaniu rocznym PIT-28.

Prowadzenie ewidencji przychodów w sposób wadliwy podlega karze grzywny na podstawie art. 61 § 3 kodeksu karnego skarbowego. Na niewiele zda się tłumaczenie, że ostatecznie podatek jest rozliczany w zeznaniu rocznym po zakończonym roku podatkowym. Nawet jeżeli wynik obliczeń narastająco w skali roku będzie taki sam jak przy rozliczeniu miesięcznym urząd po analizie zapisów w ewidencji przychodów wykryje nieprawidłowość. Dlatego, że podatnik w ewidencji przychodów ma obowiązek zapisać wykonane obliczenia i kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także kwoty przysługujących obniżek i ulg od tego ryczałtu.

O ile nieprawidłowe jest rozliczanie zryczałtowanego podatku narastająco, o tyle nie ma żadnych przeszkód, by narastająco odliczać zapłacone przez przedsiębiorcę składki ZUS. Jest to szczególnie korzystne, gdy przedsiębiorca w przednich miesiącach nie uzyskiwał przychodów a tym samym nie odliczał składek.

Zarówno w przypadku ubezpieczeń społecznych, jak i zdrowotnego datą decydującą o odliczeniu składek jest data faktycznej wpłaty. Rozliczając składki, nie należy kierować się tym, za który miesiąc są należne, ale tym, kiedy zostały zapłacone.

Podatnik obliczając za dany miesiąca ryczałt, może odpowiednio od przychodu i ryczałtu odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie tylko zapłacone w miesiącu, za który obliczany jest podatek, ale także zapłacone w poprzednich miesiącach, jeżeli tylko nie zostały one rozliczone wcześniej. Ustawa o ryczałcie nie ogranicza terminów ich odliczenia, stanowiąc, że podatnikowi przysługuje odliczenie składek zapłaconych w ciągu roku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 listopada 2011 r.