Zasadzki jednorazowej amortyzacji…

GAZETA PODATKOWA , autor: . A.c. , oprac.: GR

maj 11, 2007

Przepisy podatkowe traktują jednorazową amortyzację w ramach limitu 50.000 euro jako pomoc de minimis. Takie zakwalifikowanie stwarza przedsiębiorcy określone ograniczenia w jej stosowaniu.

Pomoc de minimis jest pomocą udzielaną przez państwo przedsiębiorcom na podstawie programu pomocowego lub jako pomoc indywidualna. Od 2007 r. ogólna kwota pomocy de minimis przyznana przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200.000 euro w okresie kolejnych trzech lat budżetowych, z tym że dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego limit ten wynosi 100.000 euro. W celu obliczenia wartości pomocy de minimis. należy zsumować kwotę pomocy przyznanej w danym roku budżetowym oraz w dwóch latach go poprzedzających. Datą przyznania pomocy de minimis jest moment, w którym beneficjentowi przyznano prawo przyjęcia pomocy.

Podatnik spełniający warunki wskazane w ustawach o podatku dochodowym może korzystać z metody jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na zasadach określonych w art. 16k ust. 7-12 ustawy o pdop oraz art. 22k ust. 7-12 ustawy o pdof. Ten sposób amortyzacji dotyczy środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. W danym roku podatkowym łączna kwota dokonanych jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wprowadzonych w tym roku do ewidencji nie może przekroczyć równowartości 50.000 euro. Biorąc jednak pod uwagę, że jest ona pomocą de minimis należy dokładnie sprawdzić, czy możemy wykorzystać cały limit przysługujący zgodnie z przepisami podatkowymi.

Może się bowiem okazać, że podatnik, który wcześniej otrzymał wsparcie w ramach pomocy de minimis, nie będzie mógł skorzystać z nowej metody amortyzacji, jeżeli pomoc ta przekroczyła wyznaczony ustawowo pułap wartościowy. Z drugiej strony skorzystanie z jednorazowej amortyzacji do pełnej kwoty limitu 200.000 euro wyklucza możliwość otrzymania np. dotacji z programów wspólnotowych w ramach pomocy de minimis. Warto zatem przed podjęciem decyzji o jednorazowej amortyzacji sprawdzić, czy mamy do niej prawo, a jeśli do tej pory nie korzystaliśmy z pomocy de minimis przekalkulować, jaka jej forma jest dla nas bardziej opłacalna.

Więcej Gazeta Podatkowa.