Chcesz zapłacić ZUS niższe odsetki, złóż pisemne uzasadnienie korekty

Rzeczpospolita (2011-11-21), autor: Joanna Goliniewska , oprac.: GR

lis 21, 2011

Żeby zastosować obniżoną stawkę oprocentowania zaległości składkowych, trzeba złożyć uzasadnienie korygowania druków. Nie da się tego zrobić za pośrednictwem programu Płatnik – czytamy w Rzeczpospolitej.

W związku ze złożoną korektą do ZUS naliczyłam odsetki i chciałam je odprowadzić w obniżonej wysokości, na co podobno pozwala mi art. 56 § la ordynacji podatkowej. ZUS jednak twierdzi, że nikomu nie naliczają odsetek w obniżonej wysokości, gdyż nie złożono uzasadnienia deklaracji. W programie Płatnik nie ma natomiast możliwości złożenia wraz z deklaracją uzasadnienia korekty. Czy w taki m razie program Płatnik jest niezgody z przepisami ordynacji podatkowej – pyta czytelniczka Rzeczpospolitej.

Od nieopłaconych w terminie składek ZUS należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ordynacji podatkowej. W niektórych przypadkach opłacając zaległe składki, płatnik może zastosować obniżone odsetki za zwłokę, tj. w wysokości 75 proc. podstawowej stawki. Aby skorzystać z obniżonej stawki, płatnik musi spełnić łącznie dwa warunki, które wymienia art. 56 § la ordynacji podatkowej.

Po pierwsze, złożona korekta powinna mieć właściwe uzasadnienie. Należy w nim wskazać obiektywne przyczyny konieczności złożenia korekty. Po drugie, płatnik musi opłacić w całości należną zaległość wynikającą z korekty najpóźniej w terminie siedmiu dni od jej złożenia.

Program Płatnik obsługuje jedynie dokumenty, których wzory określone zostały w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, (DzU nr 186, poz. 1444 ze zm.). Do dokumentów składanych drogą elektroniczną nie można dołączyć żadnych załączników. Nie oznacza to jednak, że do ZUS nie można złożyć uzasadnienia korekty deklaracji.

Uzasadnienie takie trzeba jednak złożyć w formie pisemnej. Należy to zrobić w tym samym terminie, co korygującą deklarację rozliczeniową i korygujące imienne raporty miesięczne. W uzasadnieniu należy się przy tym powołać na deklarację złożoną drogą elektroniczną.

Minister finansów 12 lutego 2009 wydał interpretację (PK4/ 8012/18/LJ0/09/58), w której stwierdził, że osoby i firmy, które same poprawią błąd w rozliczeniach, mogą naliczyć obniżone odsetki, ale tylko za okres od 1 stycznia 2009 do dnia złożenia korekty. Jeżeli zatem deklaracja korygująca złożona po 31grudnia 2008 dotyczy zaległości powstałej przed 1 stycznia 2009, wówczas odsetki za zwłokę należy naliczyć według stawki podstawowej za okres do 31 grudnia 2008, a za okres od 1 stycznia 2009 według stawki obniżonej do 75 proc.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 listopada 2011 r.