Pobyt w uzdrowisku można odliczyć od dochodu…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

maj 11, 2007

Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć od dochodu – w ramach ulgi rehabilitacyjnej – wydatki poniesione na leczenie w uzdrowisku.

Urząd Skarbowy Łódź-Pole-sie rozstrzygnął kwestię, czy wydatki stanowiące koszt przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i koszt takiego leczenia, poniesione przez osobę niepełnosprawną, można odliczyć od dochodu w ramach wydatków na rehabilitację. Podatnik jest osobą niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na stałe. 18 grudnia 2006 r. otrzymał skierowanie NFZ na leczenie uzdrowiskowe z określonym terminem leczenia od 1 do 20 października 2007 r. (liczba dni zabiegowych -18).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na:

odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego; osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci

niepełnosprawnych do lat 16 -również innymi środkami transportu,

używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,

odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym czy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

Warunkiem koniecznym umożliwiającym odliczenie wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę.

Ze skierowania na leczenie uzdrowiskowe NFZ wynika jednoznacznie, że świadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego. Podatnikowi przysługuje więc prawo odliczenia od dochodu wydatków związanych z przejazdem na i z leczenia uzdrowiskowego. Wysokość wydatków jest ustalana na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Więcej Gazeta Prawna.