Skrócenie wypowiedzenia zależy od woli szefa…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

maj 11, 2007

To pracodawca decyduje o wcześniejszym rozstaniu z pracownikiem, nawet z tym, który wybiera się na emeryturę. Ale zatrudniony może z nim negocjować ten termin.

W połowie tego roku pracownica przechodzi na wcześniejszą emeryturę. Z końcem marca 2007 r. złożyła wypowiedzenie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Upłynie on 30 czerwca. Chciałaby jednak odejść nieco wcześniej. Czy i w jaki sposób może negocjować z pracodawcą skrócenie okresu wypowiedzenia Czy może w tej sytuacji lepsze byłoby rozwiązanie umowy za porozumieniem stron Czy w razie odejścia na emeryturę w połowie miesiąca pracownik ma prawo otrzymać jednocześnie część wynagrodzenia i część emerytury za ten miesiąc A co stanie się z jej nagrodą jubileuszową, do której pracownica nabywa prawo w trakcie wypowiedzenia – pyta czytelniczka DOBREJ FIRMY.

Nawet jeżeli pracownik ma już trzyletni staż w zakładzie, to z pracodawcą może rozstać się wcześniej, niż to wynika z przysługującego mu wypowiedzenia. Ale zależy to od dobrej woli szefa. Zatrudniony ma dwie możliwości. Wolno mu rozwiązać umowę za porozumieniem stron zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 k.p. Strony wówczas wspólnie ustalają dogodny termin rozwiązania umowy o pracę i to nawet z dnia na dzień. Zdecydowanie jest to najłagodniejszy sposób rozstania. Eliminuje bowiem ryzyko konfliktów i nie zobowiązuje do okresu wypowiedzenia.

Jeśli pracownik nie skorzysta z tej formy, to może wystąpić do pracodawcy o skrócenie już biegnącego okresu wypowiedzenia.

Za porozumieniem stron

W tym trybie każdej ze stron wolno zaproponować rozwiązanie umowy o pracę w wybranym przez siebie terminie, składając odpowiednią ofertę. Dotyczy to każdej umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju. Sam stosunek pracy może zakończyć się albo natychmiast – z chwilą zawarcia porozumienia, albo w terminie późniejszym – wskazanym w porozumieniu. Nie ma tu żadnych okresów wypowiedzenia. Strony muszą więc precyzyjnie oznaczyć datę zawarcia porozumienia oraz datę rozwiązania stosunku pracy.

Więcej Rzeczpospolita.