By obliczyć zasiłek, trzeba niekiedy uzupełnić pensję…

Rzeczpospolita , autor: Joanna Grzelińska , oprac.: GR

maj 11, 2007

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla osoby, która miała wypadek w pierwszym miesiącu zatrudnienia, ustalamy od uzupełnionego wynagrodzenia.

Zatrudniony od 10 kwietnia bieżącego roku na miesięczny okres próbny (pełny wymiar czasu pracy, stawka godzinowa 5,90 zł) uległ 12 kwietnia wypadkowi przy pracy. Do końca tego miesiąca przebywał na zwolnieniu lekarskim. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego miał mu wypłacić zakład pracy. Od jakiej jednak podstawy wymiaru, Jeśli niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia (pp przepracowaniu dwóch dni) Co wtedy, gdy pracownik dostarczy kolejne zwolnienie lekarskie i niezdolność do pracy potrwa dłużej niż zawarta umowa o pracą Od kiedy ZUS przejmie wypłatą zasiłku Jakie dokumenty firma musi wówczas przekazać do ZUS – pyta czytelnik DOBRE J FIRMY.

Jeżeli zatrudniony stanie się niezdolny do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie po uzupełnieniu. Zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.) przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego przysługującego pracownikom stosuj e się zasady określone w rozdziale 8 ustawy z 25 czerwca 1999 r.o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm., dalej uśp).

Jaka podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. To główna zasada. Gdy jednak pracownik zachoruje w pierwszym miesiącu zatrudnienia, wtedy podstawą wymiaru zasiłku chorobowego będzie wynagrodzenie po uzupełnieniu. Chodzi o ustalenie wynagrodzenia, jakie zainteresowany zarobiłby, gdyby pracował cały miesiąc kalendarzowy. W tej sytuacji podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie: miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości, miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem musiał przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby jeden dzień, zmienne w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłacone za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli pracownik nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

Zasiłek chorobowy przysługuje również za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego osobie, która stała się niezdolna do pracy w wyniku wypadku przy pracy:

w czasie trwania tytułu ubezpieczenia i niezdolność ta trwa nieprzerwanie po jego ustaniu, po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 7 uśp i niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku ze stwierdzonym wcześniej wypadkiem przy pracy. Musi to potwierdzić lekarz w zaświadczeniu.

Kto płaci

Prawo do zasiłków z ubezpieczenia wypadkowego ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek, jeżeli są zobowiązani do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych robi to w pozostałych wypadkach. Stosownie natomiast do uśp prawo do zasiłków . i ich wysokość ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia powyżej 20 osób. Natomiast ZUS ustala prawo i wypłaca zasiłki m.in. osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia.

ZUS przyznaje i wypłaca zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia na podstawie m.in. zaświadczenia płatnika składek wystawionego na druku ZUS Z-3.

Więcej Rzeczpospolita.