Podwójna składka za naruszanie zasad bhp

Rzeczpospolita (2011-12-08), autor: Marcin Gonigroszek , oprac.: GR

gru 8, 2011

Wyższa składka wypadkowa to kara nakładana z inicjatywy inspektora pracy. Można jej uniknąć w razie nierzetelnego protokołu z kontroli – czytamy w Rzeczpospolitej.

Podwyższanie przez ZUS o 100 proc. stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na wniosek inspektora pracy przewiduje art. 36 ustawy wypadkowej z 30 października 2002. Nie bez powodu przepis ten wskazuje, że do tego stwierdzenia powinno dojść podczas dwóch kolejnych kontroli. Ustawodawca uznał za stosowne danie kontrolowanemu możliwości poprawy swego postępowania po stwierdzeniu rażącego naruszenia przepisów. Dopiero ponowne stwierdzenie rażącego naruszenia przepisów przez inspektora pracy, potwierdzające, że kontrolowany nie wyciągnął wniosków z poprzedniej kontroli, powinno skutkować nałożeniem na niego sankcji.

Niezamieszczenie w protokole przez inspektora pracy informacji o stwierdzeniu rażącego naruszenia przepisów bhp pozbawia kontrolowanego praw, które zostały mu dane przez ustawodawcę, tj. prawa poprawy działania i prawa reakcji na takie stwierdzenie. Nie może on bowiem skorzystać z prawa wniesienia zastrzeżeń do protokołów stosownie do art. 31 ust. 4-6 ustawy o PIP, nie wiedząc, że doszło do stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów bhp.

Co istotne, wniosek o podwyższenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe powinien być oparty na ustaleniach dokonanych w toku kontroli, co do których nie wniesiono zastrzeżeń.

WSA we Wrocławiu w wyroku z 12 lutego 2009 potwierdza tezę, że jeżeli w protokole nie ustalono rażącego naruszenia przepisów bhp, to nie ma podstaw do zgłoszenia wniosku o podwyższenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Co prawda wyrok ten odnosi się do decyzji inspektora PIP, jednak należy analogicznie stosować go do wniosku o podwyższenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne.
WSA stwierdził bowiem, że decyzja powinna się opierać na ustaleniach kontroli, co do których nie wniesiono zastrzeżeń lub je wniesiono, ale nie zostały uwzględnione przez kontrolującego.

Brak stwierdzenia przez inspektora pracy w protokołach rażącego naruszenia przepisów bhp przez kontrolowanego może stanowić (w określonych okolicznościach) skuteczny zarzut w odwołaniu od decyzji ZUS podwyższającej stopę składki na ubezpieczenie wypadkowe, wydanej na podstawie takich protokołów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 grudnia 2011 r.