Więcej na integrację przez pracę…

SUPER NOWOŚCI , autor: Pap , oprac.: GR

maj 11, 2007

Sejm jednogłośnie znowelizował w środę ustawę o zatrudnieniu socjalnym, która przewiduje m.in. przyznawanie statusu centrów integracji społecznej na 5 lat i podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego z 80 do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych czyli 521,90 zl brutto.

Posłowie przyjęli także poprawkę zgłoszoną przez Tadeusza Tomaszewskiego (SLD), przewidującą zwiększenie wysokości refundacji składki na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudniane przez pracodawców w ramach zatrudnienia wspieranego.

Dotychczas status centrum integracji społecznej przyznawany był na 3 lata. Centra te zajmują się m.in. reintegracją społeczną osób zagrożonych wykluczeniem ze społeczeństwa: uzależnionych, zwolnionych z więzień, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, a także uchodźców i umożliwieniem im powrotu na rynek pracy.

W Polsce na ok. 370 powiatów i 2,5 tys. gmin funkcjonuje 45 Centrów Integracji Społecznej, w tym 22 utworzonych z inicjatywy samorządów gminnych, a 23 – organizacji pozarządowych.

Więcej Super Nowości.