Ten, kto wystawił dokument z VAT, musi zapłacić ten podatek

Rzeczpospolita (2011-12-13), autor: Łukasz Gogola , oprac.: GR

gru 13, 2011

Wprowadzenie do obiegu faktury z wykazaną kwotą VAT oznaczą że trzeba ją odprowadzić do budżetu państwa. Obowiązek ten spoczywa na każdym wystawcy takiej faktury nie tylko na tzw. czynnym podatniku – czytamy w Rzeczpospolitej.

W myśl art. 108 ustawy o VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Zasada ma zastosowanie również, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego. Jest to przepis o charakterze sankcyjnym, obowiązek zapłaty podatku wynika bowiem z samego faktu wystawienia faktury z wykazaną kwotą VAT.

Zasadą wynikającą m.in. z art. 106 ustawy o VAT jest, że obowiązek i jednocześnie prawo wystawiania faktur mają wyłącznie czynni podatnicy VAT. Faktura stwierdza m.in. dokonanie sprzedaży, datę sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Natomiast przytoczony art. 108 ustawy o VAT wskazuje, że dany podmiot płaci kwotę VAT wykazaną w fakturze, niezależnie czy jest podatnikiem VAT czynnym czy nim nie jest. Przepis nawet nie wymienia podatnika VAT, ale wskazuje na osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną, która wystawia fakturę z podatkiem, co oznacza, że jest kierowany do wszystkich podmiotów. Potwierdzają to wyroki WSA

Ustawa o VAT określa również termin zapłaty podatku, o którym mowa w art. 108. Zgodnie z art. 103 ust. 1 podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 ustawy o VAT są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 grudnia 2011 r.