Pracownik, który z powodu wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS. Takie uprawnienie wynika z art 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) – czytamy w Rzeczpospolitej.

Uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznał zatrudniony podczas wypadku przy pracy, nie gwarantuje mu przyznania renty, bo nie można automatycznie stwierdzić, że stał się on wskutek tego zdarzenia niezdolny do pracy. Nie od razu i nie zawsze w następstwie wypadku następuje pogorszenie jego stanu zdrowia.

Powstanie uszczerbku na zdrowiu, jako skutek wypadku przy pracy, nie jest więc równoznaczne z niezdolnością do pracy w rozumieniu art 12 ustawy emerytalnej. Orzeczenie o jednorazowym odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu ma bowiem moc wiążącą jedynie w zakresie przedmiotu tego rozstrzygnięcia i w żadnej mierze nie przesądza o niezdolności do pracy będącej skutkiem wypadku (art 366 k.p.c).

Uszczerbek na zdrowiu i niezdolność do pracy to różne szkody podlegające odrębnej ochronie ubezpieczeniowej. Tak też podnosił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 8 stycznia 2008 (I UK193/07), stwierdzając ponadto, że o niezdolności do pracy nie przesądza orzeczenie o jednorazowym odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu powstały wskutek wypadku przy pracy, gdyż ma ono moc wiążącą jedynie w tym zakresie. Podobnie wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 16 maja 2008 (I UK 361/07), podnosząc, że inne są przesłanki nabycia prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowia a inne nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Stanowisko Sądu Najwyższego jest więc już w tym zakresie ugruntowane.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 grudnia 2011 r.