Łatwiejsze rozliczanie różnic kursowych

Rzeczpospolita (2011-12-28), autor: maj , oprac.: GR

gru 28, 2011

Następca prawny przejmowanej firmy będzie mógł wybrać metodę rozliczania transakcji w walutach obcych – informuje Rzeczpospolita.

Przejmująca firma będzie miała 30 dni na rezygnację z decyzji poprzednika o ustalaniu różnic kursowych według ustawy o rachunkowości niezależnie od tego, jak długo przejmowana firma dotychczas stosowała tę metodę. W tym czasie o rezygnacji trzeba będzie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego.
To jedna ze zmian, jakie wnosi wchodząca w życie 1 stycznia nowelizacja ustaw o PIT i CIT. Wynika ona z dodania ust. 7 do art. 9b ustawy o CIT.

Dotychczasowe przepisy nie regulowały sytuacji następców prawnych podatników, którzy wybrali metodę bilansową. Nie było więc jasne, czy mogą oni zrezygnować przed upływem trzyletniego okresu z wyboru poprzednika. Nowelizacja przesądza, że powrót do metody podatkowej będzie możliwy niezależnie od upływu czasu stosowania metody rachunkowej. Następca prawny będzie musiał jedynie powiadomić skarbówkę o rezygnacji z wyboru poprzednika w terminie 30 dni od daty dokonanego połączenia lub podziału. Takie uprawnienie nie będzie przysługiwało jednak podmiotowi przejmującemu przy podziale przez wydzielenie, tzn. w razie przeniesienia części majątku spółki dzielonej na inną spółkę. Druga z ważniejszych zmian ma na celu rozwianie wątpliwości, kiedy przedsiębiorca, obliczając przychody i koszty z różnic kursowych, uwzględnia kurs faktycznie zastosowany, a kiedy kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Modyfikacja następuje przez nadanie nowego brzmienia art. 24C ust. 4 ustawy o PIT i art. 15a ust. 4 ustawy o CIT. Te przepisy sprawiały sporo kłopotów firmom handlującym z zagranicą.

W razie sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań podatnik będzie musiał uwzględnić kurs faktycznie zastosowany w tych operacjach. W pozostałych wypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie będzie możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosować się będzie kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 grudnia 2011 r.