Jak ująć zaliczkę na poczet dywidendy

Dziennik Gazeta Prawna (2012-01-04), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

sty 4, 2012

W ubiegłym roku firma wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2011 rok. Jak tę operację ująć w sprawozdaniu finansowym – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

W księgach rachunkowych odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, które dokonywano na podstawie odrębnych przepisów, uznaje się za podział wyniku finansowego netto jednostek w ciągu roku obrotowego. Ponieważ kwestię wypłaty zaliczek na poczet dywidendy reguluje kodeks spółek handlowych, to zaliczka na dywidendę będzie ujęta za pośrednictwem konta 820 – Rozliczenie wyniku finansowego.

Dlatego też w bilansie tworzonym za 2011 rok powinna ona być ujęta w wielkości ujemnej w pasywach w pozycji A.IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego. Wypłata zaliczki na dywidendę nie podlega wykazaniu w rachunku zysków i strat.

Jeżeli jednostka jest zobowiązana do badania sprawozdania, musi sporządzić dodatkowo m.in. zestawienie zmian w kapitale własnym, a także rachunek przepływów pieniężnych. W przypadku jednostek, które nie mają obowiązku badania sprawozdań, informacje o zmianach kapitału w tym zakresie zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 3 stycznia 2012 r.