We wniosku o interpretację najważniejsze są szczegóły

Rzeczpospolita (2012-01-16), autor: Mirosław Łabanowski , oprac.: GR

sty 16, 2012
Jeśli firma uzyska z ZUS stanowisko w sprawie stosowania przepisów, nie ponosi odpowiedzialności za ich stosowanie w zakresie, jaki znajduje oparcie w przedstawionym przez nią stanie faktycznym – czytamy w Rzeczpospolitej.

Pisemna interpretacja organu, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorcy, może dotyczyć zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek realizacji świadczeń przez przedsiębiorcę. Takie prawo mają tylko przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.). Art. 10 tej ustawy pozwala im na uzyskanie interpretacji, która usunie stan ewentualnej niepewności w stosowaniu określonych przepisów prawa. Tego rodzaju stanowisko musi zajmować również ZUS m.in. w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.
W art. 10a ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określono, odmienny od wynikającego z k.p.a., zakres związania wydaną decyzją. Decyzje w sprawie wydania interpretacji można określić jako jednostronnie wiążące. Nie jest bowiem wiążąca dla przedsiębiorcy, lecz wyłącznie dla organu, który ją wydał.
Powyższe oznacza, że organ, który wydał interpretację, nie może w stosunku do przedsiębiorcy wydać rozstrzygnięcia w przedstawionym stanie faktycznym innego niż przedstawione w decyzji interpretacyjnej. Tego samego stanu faktycznego nie można więc ocenić w stosunku do danego przedsiębiorcy, inaczej niż w decyzji interpretacyjnej. Rozstrzygnięcie zawarte w tym akcie w zakresie tego samego stanu faktycznego może być zmienione wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Jednak nie zmieni się wówczas interpretacja, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne. Wznowienie postępowania następuje w trybie przepisów k.p.a., a przesłanki powodujące wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną określa art. 145 § 1 k.p.a.

Wznowienie postępowania może mieć zatem miejsce jedynie wówczas, gdy zachodzi jedna ze wskazanych okoliczności. Przy czym w odniesieniu do decyzji w sprawie o interpretację zastosowanie może mieć w zasadzie przesłanka dotycząca albo wydania decyzji w wyniku przestępstwa albo wydania jej przez osobę lub organ, który powinien zostać wyłączony z postępowania. W pozostałych przypadkach nie ma konieczności wznawiania postępowania, gdyż treść rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie może być inna niż rozstrzygnięcie zawarte w decyzji o interpretacji.
Wykładnia przepisów prawa przedstawiona w decyzji interpretacyjnej dotyczy sytuacji, której ramy wyznacza przedstawiony we wniosku stan faktyczny – istniejący lub przyszły. Jeśli więc np. okoliczności podane przez przedsiębiorcę we wniosku okażą się nieprawdziwe lub niepełne, to i interpretacja będzie nieadekwatna do stanu faktycznego.
Istotną cechą decyzji o interpretacji jest szczególna ochrona przedsiębiorcy. Nie może być obciążony jakimikolwiek negatywnymi daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do tej interpretacji.

Zasada ta wydaje się nie budzić wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca jest chroniony o tyle, o ile stan faktyczny zawarty we wniosku o interpretację pokrywa się z rzeczywistym stanem faktycznym, jaki u niego faktycznie zaistniał. Oznacza to, że składając wniosek o wydanie interpretacji, przedsiębiorca powinien w jak najdokładniejszym stopniu przedstawić stan faktyczny ze wskazaniem wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla ewentualnego rozstrzygnięcia sprawy.
W kwestii stanu faktycznego i jego oceny powstaje pytanie, czy może być on uzupełniany przez organ w trakcie wydawania decyzji o interpretacji lub sąd rozpatrujący odwołanie przedsiębiorcy od takiej decyzji. Kwestia ta była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który m.in. w postanowieniu z 6 kwietnia 2011 r. (Il UK 331/10) stwierdził, że wniosek o interpretację przepisów powinien dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych i zawierać przedstawienie owego stanu faktycznego oraz stanowisko wnioskodawcy w kwestii prawnej wymagającej interpretacji.

Decyzja właściwego organu, która zapadła w wyniku rozpoznania wniosku, musi z kolei zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska w tym zakresie i jego uzasadnienie. Zatem treść wniosku wszczynającego postępowanie konstytuuje zakres i przedmiot sprawy o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa. Z kolei rolą organu prowadzącego to postępowanie jest ocena stanowiska strony w spornej kwestii, nie zaś przedstawianie poglądów i wykładni przepisów odnoszących się do różnych sytuacji faktycznych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 stycznia 2012 r.