Czy zmniejszenie wymiaru zwolnienia od pracy związkowca wymaga wypowiedzenia?

Dziennik Gazeta Prawna (2012-01-19), autor: Rafał Krawczyk , oprac.: GR

sty 19, 2012
Działacz związkowy korzysta ze zwolnienia od pracy w wymiarze 100 godzin miesięcznie. Było ono ustalone przy innej liczbie członków związku zawodowego. Obecnie liczebność związku spadła. Czy zmniejszając wymiar zwolnienia pracodawca ma obowiązek dokonania wypowiedzenia zmieniającego? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Nie – odpowiada ekspert „DGP”. Wypowiedzenie zmieniające nie jest w takim przypadku wymagane, ponieważ prawo związkowca do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy nie jest objęte treścią łączącego go z pracodawcą stosunku pracy. Jest to uprawnienie wynikające z pełnienia przez pracownika funkcji związkowych. Prawo do zwolnienia od pracy na czas sprawowania mandatu przysługuje pracownikowi, który został wybrany do zarządu zakładowej organizacji związkowej na okres kadencji. Udzielenie zwolnienia następuje na podstawie wniosku składanego przez zakładową organizację związkową.

Liczba pracowników uprawnionych do zwolnienia zależy od liczby członków związku zatrudnionych w zakładzie pracy. Jeśli liczba ta jest mniejsza od 150, zwolnienie przysługuje częściowo jednemu pracownikowi w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych w firmie.
W toku wykonywania mandatu okoliczności uprawniające do zwolnienia zmieniają się. Dotyczy to przede wszystkim liczby pracowników zrzeszonych w związku. Zarząd zakładowej organizacji związkowej zobowiązany jest do poinformowania pracodawcy o zmianie lub ustaniu okoliczności uprawniających pracownika do korzystania ze zwolnienia od pracy, bądź dających podstawy do ograniczenia jego wymiaru. Obowiązkiem pracownika jest natomiast przystąpienie do pracy. Pracodawca nie musi wypowiadać dotychczasowego wymiaru zwolnienia pracownikowi. Powinien jednak poinformować go o ograniczeniu zwolnienia bądź wydać mu (najlepiej na piśmie) polecenie przystąpienia do pracy, jeśli wcześniej pracownik korzystał ze zwolnienia w pełnym wymiarze.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 stycznia 2012 r.