Sejm znowelizował ustawę o zatrudnieniu socjalnym…

DZIENNIK ZACHODNI , autor: Bh-Pap , oprac.: GR

maj 15, 2007

Znowelizowana ustawa przewiduje m.in. przyznawanie statusu centrów integracji społecznej na 5 lat i podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego z 80 do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Dotychczas status centrum integracji społecznej przyznawany był na 3 lata. Centra te zajmują się m.in. reintegracją społeczną osób zagrożonych wykluczeniem ze społeczeństwa: uzależnionych, zwolnionych z więzień, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, a także uchodźców i umożliwieniem im powrotu na rynek pracy. Według proponowanych zmian, pracodawca zatrudniający uczestnika centrum prze z 12 miesięcy może otrzymać refundację części jego wynagrodzenia. Dotychczas minimalny czas zatrudnienia wynosił półtora roku, a refundacja przysługiwała przez 12 miesięcy. Nowelizacja zakłada także podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego przeznaczanego przez centra na jedną osobę. Proponowana zmiana spowodowałaby wzrost wysokości świadczenia do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli 521,90 zł brutto. Za każdy dzień niezdolności do uczestnictwa w zajęciach Centrum następowałoby obniżenie wysokości świadczenia o 1/40, a po 14 dniach nieobecności utrata tego świadczenia.

Ponadto nowela zakłada objecie ubezpieczeniem społecznym uczestników zajęć w centrach. Osoby te korzystałyby z niego na podobnych zasadach, co bezrobotni posiadający prawo do zasiłku. Ubezpieczenie ma być finansowane przez Fundusz Pracy.

Więcej Dziennik Zachodni.