Czy renciście trzeba wypłacić odprawę emerytalną

Dziennik Gazeta Prawna (2012-02-02), autor: Elżbieta Sadło , oprac.: GR

lut 2, 2012

Nasza firma zamierza rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w związku z jego przejściem na emeryturę. Pracownik ten jest aktualnie rencistą. W posiadanej dokumentacji dotyczącej tego pracownika brak jakiejkolwiek informacji o wypłaceniu mu już odprawy rentowej. On także twierdzi, że nie otrzymał takiej odprawy. Czy powinno mu się wypłacić odprawę emerytalną – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej. 

Tak, pracownik powinien otrzymać odprawę emerytalną, jeśli uprzednio nie uzyskał odprawy rentowej, a do rozwiązania umowy o pracę dochodzi w związku z jego przejściem na emeryturę.

Zgodnie z art. 921 k.p. pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przy czym pracownik, który otrzymał odprawę, nie może już ponownie nabyć do niej prawa. Odprawa emerytalna lub rentowa jest bowiem przewidziana w kodeksie pracy jako świadczenie jednorazowe. Dlatego też pracownik, który już raz z niej skorzystał, nie może nabyć do niego prawa po ponownym zatrudnieniu się. Tak więc w przypadku ponownego podjęcia zatrudnienia przyjednoczesnym pobieraniu emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pracownik nie otrzyma już odprawy, mimo że następnie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Wskazywał na to również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 8 października 1998 r. (III APa 53/98) podnosząc, że art. 921 par. 2 k.p. stwierdzający, że pracownik, który otrzymał odprawę emerytalną, nie może ponownie nabyć do niej prawa, oznacza, że ustawodawca określił prawo do odprawy emerytalnej jako uprawnienie jednorazowe a także, że uwzględnił fakt możliwości wielokrotnego, a nie jednorazowego przechodzenia pracowników na emeryturę lub rentę.

Podstawa prawna

Art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 lutego 2012 r.